HOE KOMT EEN WELSTANDS- EN MONUMENTENADVIES TOT STAND?

Advies aan B&W

De commissie werkt in opdracht van burgemeester en wethouders. In de Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht zitten deskundigen op het gebied van de gebouwde omgeving (architectuur, landschap, stedenbouw, architectuurhistorie etc.) en een burgerlid. Zij geven het college advies over de ´visuele kwaliteit´ van een aanvraag: past het bouwwerk in de omgeving? Schaadt het de bestaande architectuur niet teveel? Heeft de nieuwe architectuur voldoende kwaliteit? Daarnaast worden de monumentale aspecten en belangen gewogen. Het advies over een aanvraag met monumentale aspecten zal altijd via de commissie verlopen, ter bespreking of ter bekrachtiging via de planlijst.

Omdat niet iedere aanvraag aan de commissie kan worden voorgelegd, toetst het Bureau Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht de veel voorkomende (kleinere) bouwwerken aan de hand van de criteria en richtlijnen in de welstandsnota 'De schoonheid van Utrecht'. In bijvoorbeeld geval van twijfel kan er altijd ruggenspraak gehouden worden met de commissie. De resultaten van de toetsing worden gepubliceerd gelijk met de agenda en de lijst met monumentenadviezen voor de commissievergadering.

Ook verstrekt de commissie gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college over in principe alles wat de gebouwde omgeving aangaat.

Integratie commissie Welstand en commissie Monumenten

Elke gemeente moet een onafhankelijke commissie instellen of een stadsbouwmeester benoemen, die burgemeester en wethouders adviseert over de welstandsaspecten van een aangevraagde omgevingsvergunning. Dit is vastgelegd in de Woningwet. In Utrecht heeft de gemeenteraad een welstandscommissie ingesteld. Daarnaast is in de Monumentenwet vastgelegd dat een monumentencommissie moet worden benoemd. Omdat beide commissies zich met de gebouwde omgeving bezig houden en omdat er overlap in hun werkzaamheden zit, is er in Utrecht toe besloten deze commissies te integreren tot de Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht.

Het samengaan van de welstands‑ met de monumentencommissie heeft geleid tot een versterking van de commissie met deskundigen op het gebied van de architectuur‑ en bouwhistorie. Bij iedere bouwkundige ingreep wordt gekeken of de bouw‑, architectuur‑ of cultuurhistorische waarden van het gebouw (inclusief zijn omgeving) niet geschaad worden. Indien er sprake is van een monumentenaanvraag worden ook het interieur en mogelijke interieuraanpassingen in het advies betrokken. De Monumentenwet vereist dat iedere monumentenaanvraag aan de commissie dient te worden voorgelegd ter advies. Dit gebeurt in Utrecht door of deze aanvraag te agenderen en te bespreken of via een planlijst met preadviezen waar de commissie mee moet instemmen.

Openbare vergadering

De Woningwet vereist ook openbaarheid van vergaderen van de commissie. Wilt u een vergadering bijwonen, dan kan dat altijd. De agenda en vergaderlocatie vindt u op agenda Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht. Wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer uw aanvraag behandeld wordt, kunt u dit aangeven op het formulier voor een omgevingsvergunning. Het verslag van de vergaderingen vindt u, meestal twee weken na de vergadering, op de pagina met de notulen van de Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht.

Reglement van Orde

De bevoegdheden, de taken, de werkwijze, samenstelling etc. van de Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht zijn in de Bouwverordening gemeente Utrecht met Reglement van Orde vastgelegd.