WELSTAND IN DE TOEKOMST

De grote uitdagingen waar de stad de komende jaren voor staat zijn omvangrijk en complex; zoals de bouw van veel woningen, de energietransitie, de circulaire economie en de klimaatadaptie. Deze opgaven vereisen een integrale aanpak en een cultuuromslag in het denken en adviseren over bouwen: woonkwaliteit, omgevingskwaliteit, architectonische kwaliteit, waterhuishouding, klimaatbestendigheid, circulair bouwen, etc. De commissie kan in gebiedsontwikkelingen een constructieve, stimulerende rol spelen door haar integrale, deskundige en kwaliteitsverhogende advisering vroeg in het proces.

De commissie is samengesteld uit deskundige leden. Ze zijn benoemd op basis van hun expertise in een bepaalde vakdiscipline. In de aanloop naar de Omgevingswet werkt de commissie in een verbrede samenstelling. De Omgevingswet vereist een adviescommissie voor rijksmonumenten, maar adviseert dringend om een gemeentelijke, onafhankelijke commissie te benoemen met een brede adviestaak ten aanzien van omgevingskwaliteit. Gemeente Utrecht heeft daarvoor gekozen. Dit biedt de kans om de Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht te verbreden met de disciplines duurzaamheid en landschap om in het integrale advies deze aspecten mee te wegen, ook een wens die voortkomt uit de bestaande praktijk en anticiperend op de enorme bouwopgave waar de stad voor staat.