COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN UTRECHT

Vergaderingen

De commissie komt één keer in de twee weken bij elkaar in een openbare vergadering, in de regel op dinsdagochtend. Indien u meer informatie wilt over deze welstandsvergaderingen kunt u contact opnemen met het Bureau Commissie Welstand en Monumenten: 030 - 286 42 25.

Voor project Merwede in de Merwedekanaalzone is een apart kwaliteitsteam opgericht dat in het voortraject adviseert over de bouwplannen en de inrichting openbare ruimte. Indien u interesse heeft in het bijwonen van de vergaderingen of het inzien van de verslagen, kunt u een mail sturen aan het bureau: welstand@utrecht.nl

Samenstelling Commissie Welstand en Monumenten

Met de invoering van de Omgevingswet breken nieuwe tijden aan – qua wetgeving maar ook qua proces, werkwijze en interactie tussen gemeente en initiatiefnemer.

De Commissie Welstand en Monumenten is een onafhankelijke commissie die het Utrechtse gemeentebestuur adviseert over aanvragen voor een Omgevingsvergunning en over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: welstand, monumenten, stedenbouw, inrichting van de openbare ruimte en cultuurhistorie.

Op 10 maart 2022 heeft de raad van de gemeente Utrecht de Verordening Commissie Omgevingskwaliteit Utrecht vastgesteld, waarmee de Commissie Omgevingskwaliteit wordt ingesteld als opvolger van de Commissie Welstand en Monumenten. Voorsorterend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet werkt de commissie al in de verbrede samenstelling. De inwerkingtreding van de Verordening, en daarmee de COU, is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.


De commissie adviseert in de geest van de Omgevingswet vroegtijdig in het proces wanneer kaders moeten worden meegegeven aan een bouwinitiatief of wanneer een bredere afweging gemaakt moet worden tussen de verschillende aspecten. De grote uitdagingen waar de stad de komende jaren voor staat zijn omvangrijk en complex. Naast de uiterlijke verschijningsvorm (welstand) zijn ook ruimtelijke diversiteit, duurzaamheid en de menselijke maat aspecten die meetellen bij de advisering. Een stad als Utrecht, met in het vaandel Gezond Stedelijk Leven voor iedereen, is een verbrede commissie op het lijf geschreven. Van de Commissie Omgevingskwaliteit, die uit acht leden bestaat, wordt een meer begeleidende dan een toetsende rol verwacht. De intentie van de Omgevingswet is immers om een stimulerende en aanjagende rol te vervullen en mee te denken binnen het ‘ja-mits’-principe.


Leden Commissie Welstand en Monumenten, samenstelling vanaf 2022

Voorzitter
Ir. Joost Ector (Ector Hoogstad Architecten)

Architectleden
Ir. Marijn Schenk, Next Architects
Ir. Caro van de Venne, Nudus B.V.

Monumenten/Cultuurhistorie
Ir. Harriën van Dijk, Architectenbureau BORH
Ir..Wijnand Galema, Architectuurhistoricus

Landschap/Stedenbouw
Ir. Jana Crepon, Inside Outside
Ir. Esther Vlaswinkel, SVP Architectuur en Stedenbouw

Duurzaamheid
Ir. Noor Huitema, Copper8